Prijzen

Dorpshuis de Kei heeft geen winstoogmerk.

De gehanteerde prijzen voor de ruimtes worden zo laag mogelijk gehouden, tegen kostprijs. De ervaring leert dat met huurders van maatschappelijke organisaties maatwerk wordt geleverd.